Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :07-12-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
07-12-19 Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
06-12-19Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
209
05-12-19Bình Định: 54,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 17
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
259
04-12-19Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 22
Trúng Khánh Hòa234
03-12-19Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
279
02-12-19TT Huế: 56,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế232
01-12-19Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 61
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
256
30-11-19Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 34
Trúng Đắc Nông247
29-11-19Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 52
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
259
28-11-19Bình Định: 25,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 48
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
262
27-11-19Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng268
26-11-19Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 47
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
265
25-11-19TT Huế: 11,
Phú Yên: 74
Trúng Phú Yên246
24-11-19Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 12
Trúng Khánh Hòa286
23-11-19Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 83,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
243
22-11-19Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
279
21-11-19Bình Định: 33,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 15
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
258
20-11-19Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
264
19-11-19Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
258
18-11-19TT Huế: 33,
Phú Yên: 49
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
274
17-11-19Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 87
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
226
16-11-19Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
271
15-11-19Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
284
14-11-19Bình Định: 28,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 66
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
13-11-19Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
237
12-11-19Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
271
11-11-19TT Huế: 03,
Phú Yên: 58
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
214
10-11-19Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
255
09-11-19Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
243
08-11-19Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
265
07-11-19Bình Định: 55,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 60
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
254
06-11-19Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
222